fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119 z 4 maja 2016r.).

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Romana Dmowskiego 9, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Piotr Tyrawa, e-mail: piotr.tyrawa@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów i absolwentów mogą być umieszczane na stornie internetowej szkoły: www.psp1stw.szkola.pl i stronie szkoły na Facebooku: www.facebook.pl/Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
  w Stalowej Woli w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie internetowej szkoły przez 20 lat, archiwizowane dożywotnio ze względu na historyczny charakter szkoły.
 7. Wizerunek i dane osobowe uczniów będą umieszczane także w gazetce szkolnej w formie papierowej i w formie elektronicznej na stronie juniormedia.pl, która prowadzona jest przez Gazetę Codzienną „Nowiny”.
 8. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 i 7 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 9. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole
  (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 10. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:
 • zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
 • ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów
  i pracowników szkoły;
 • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
 • ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
 • zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
 • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 1. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.
 2. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 11 dni, a następnie automatycznie kasowane przez system.
 3. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Administrator Danych Osobowych

Małgorzata Kalinka

< powrót