fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Ogłoszenie o wyborze oferty

PSP.1.3132.01.2013                                                                                                                                                       Stalowa Wola, 08.07.2013 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia,

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli– wybrana została, w dniu 08.07.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Justyna Owanek z siedziba przy ul. Kręta 48, 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę tj. o cenie 217 141,62 zł (netto) + VAT = 267 084,19 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Justyna Owanek, ul. Kręta 48

37-400 Nisko.

 

 

100

 

100

2

BUDO-TRANS” Sp. z o. o.

ul. Energetyków 13

37-450 Stalowa Wola

 

93,08

 

93,08

 

 

 

< powrót