fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Więź w działaniu między pokoleniami

Urząd Miasta we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej oraz Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu realizuje kolejny projekt pn. „Więź w działaniu między pokoleniami” dofinansowany ze środków Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.  Tegoroczny projekt realizowany będzie do grudnia 2014 roku i stanowi kontynuację działań realizowanych  w zeszłorocznej edycji projektu pn. „Więź w działaniu”.

Głównym celem projektu jest próba podjęcia działań, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy i doświadczających przemocy. Tematem przewodnim i zarazem łączącym większość działań projektu jest tworzenie, pielęgnowanie i pokazywanie pozytywnych więzi rodzinnych zarówno między dziećmi i rodzicami, jak i dziadkami, które dają szansę przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wielu negatywnym zachowaniom.

Działania, które zostały zaplanowane w ramach projektu są bezpłatne i obejmują:

1.  Działania skierowane do osób w różnym stopniu uwikłanych w przemoc, tj. zagrożonych, doświadczających lub doświadczonych przez przemoc:

· Porady i konsultacje prawne oraz pomoc przy sporządzaniu pism sądowych – dyżury realizowane są w dwóch punktach:

– w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą „Tarcza” przy Al. Jana Pawła II 5 w piątki w godz. 16-18,

– w siedzibie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej przy ul. Polnej 18 po wcześniejszym umówieniu się na konsultację – tel. 15 642 52 93.

· Działania aktywizujące i wspierające, skierowane do kobiet doświadczających przemocy, mające na celu pobudzenie kobiet do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej, stanowiące próbę uzupełnienia zadań realizowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

· Zajęcia warsztatowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych realizujących program terapeutyczny w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu będące wzbogaceniem podstawowego programu terapeutycznego.

· Działania edukacyjne skierowane do osób starszych, m.in. klientów MOPS, członków klubów seniora, uczestników Domu Dziennego Pobytu i innych osób, które przyjmą zaproszenie na tego typu działanie.

2.    Działania skierowane do rodziców i dziadków chcących tworzyć prawidłowe więzi i relacje:

· Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców małych dzieci oraz przyszłych rodziców, którzy chcą się przygotować do nowej roli, osób szukających wiedzy na temat nawiązania głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Elementem dodatkowym zajęć będzie spotkanie z położną poświęcone opiece nad małym dzieckiem. Zajęcia mają charakter warsztatów i odbywają się w małej grupie, jest to 10 cotygodniowych spotkań, zazwyczaj w godzinach popołudniowych. Prowadzone będą w siedzibie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej przy ul. Polnej 18, a pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na 6 października br. (poniedziałek) w godzinach 16.30-20.00. Bliższe informacje i zapisy pod nr telefonu: 15 642 52 93.

· Warsztaty dla rodziców pn. „Szkoła dla rodziców”.

· Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców samotnie lub z daleka wychowujących dzieci, po rozwodzie, rozstaniu, ale mających kontakt z dzieckiem. Zajęcia nie są przeznaczone dla osób pozbawionych praw rodzicielskich, a ich realizacja zaplanowana została w okresie od października do grudnia br. Zajęcia mają formę 2 sześciogodzinnych spotkań, chęć udziału można zgłosić pod  nr telefonu 15 642 52 93.

· Wspólny, jednodniowy wyjazd ojców z dziećmi – działanie adresowane jest do ojców z dziećmi   w wieku od 6 lat, wyjazd zaplanowany został na 11 października 2014 roku (sobota) do Ulanowa – uczestnikom zostanie zapewniony transport. Program imprezy obejmuje zajęcia, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dostosowane do wieku uczestników (m.in.: paintball, przejazd samochodami terenowymi, ścianka wspinaczkowa, gry terenowe itp.), nie zabraknie też rodzinnej rywalizacji, a na koniec wspólnej zabawy przy ognisku. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą można odebrać osobiście w Wydziale Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta    ul. Wolności 9, I piętro pok. nr 11 lub pobrać ze strony www.stalowawola.pl w zakładce „Edukacja”.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć do dnia 6 października 2014 roku w Wydziale Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta ul. Wolności 9, I piętro pok. nr 11 lub pedagogowi w szkole bądź wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, do której uczęszcza dziecko.

· Warsztaty dla babć i dziadków połączone z elementami spędzania wspólnego czasu z wnuczętami, których celem jest pokazanie roli babci i dziadka w rodzinie, roli innej niż rola rodziców w procesie wychowywania dzieci w towarzyszeniu w rozwoju czy w opiece nad wnukami. Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, odbywają się w małej grupie. Jest to 10 cotygodniowych spotkań,   w godzinach popołudniowych, jedno spotkanie trwa 3,5 godz. Poza warsztatami grupa będzie miała możliwość zaplanowania spędzenia czasu w atrakcyjny sposób (np. kulig). Zajęcia zaplanowane zostały na okres od 30 października do 18 grudnia 2014 roku. Aby wziąć udział w zajęciach należy się zapisać telefonicznie: 15 642 52 93 (99) lub mailowo: sowiik@sowiik.pl.

3.   Działania skierowane do lokalnego środowiska:

· Kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców naszego miasta.

· Występ kabaretu „HRABI” z programem skierowanym przede wszystkim do rodzin uczestniczących w działaniach w projekcie, który będzie elementem kończącym projekt.

Dla pracowników pierwszego kontaktu ze stalowowolskich instytucji w listopadzie zorganizowana zostanie konferencja poświęcona zadaniom instytucji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Koordynacją projektu zajmuje się Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 9, I piętro pokój nr 11, telefon 15 643 34 80.

< powrót