fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Ogłoszenie o wyborze oferty

PSP1.081.1.2017                                                             Stalowa Wola, 21 grudnia 2017 r.
 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli ul. Romana Dmowskiego 9działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania o cenę z dnia 15 grudnia 2017 r. pn.:„Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych na potrzeby projektu Kluczowa Sprawa-Dobra Zabawa”, w dniu 21 grudnia 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: ABC Artykuły Szkolne i Biurowe Adam Stręciwilk
ul. KEN 13/5 37-450 Stalowa Wola
.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą  ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
19 644,61zł.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów

w kryterium
cena

Łączna liczba punktów

w kryterium
cena

1 Adam Stręciwilk

ABC Artykuły Szkolne i Biurowe

ul. KEN 13/5

37-450 Stalowa Wola

100 100
2 Firma Handlowo – Księgarska STAŃCZYK

Mirosław Nowak

ul. Okulickiego 35

37-450 Stalowa Wola

90,92 90,92
3 Firma Handlowo Usługowa GRAFIX
Mariusz Tarkowski

ul. Grodzka 8

37-500 Jarosław

86,00 86,00

Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.

 

< powrót