fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Cele i zadania świetlicy

Cele i zadania świetlicy szkolnej to:

1. Zapewnienie wychowankom  zorganizowanej opieki  przed    zajęciami lekcyjnymi i po nich.

2. Ujawnianie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć w tym zakresie.

3. Organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.

4. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji  z  rówieśnikami oraz pracownikami szkoły.

5. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad  kultury zdrowotnej.


Zadania i cele świetlicy realizowane są poprzez: 

następujące rodzaje zajęć

 • zabawy i gry świetlicowe
 • zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, małe formy teatralne
 • zajęcia rozwijające intelekt: czytelnictwo, opowiadanie baśni i legend, oglądanie programów telewizyjnych, filmów, rozrywki umysłowe
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne: gry i zabawy ruchowe, wycieczki
 • zajęcia wspomagające  proces nauczania-  pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej.

następujące zasady

 • dostosowanie zajęć do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych
 • dobrowolności uczestnictwa w zajęciach
 • atrakcyjności zajęć
 • wszechstronnej aktywizacji uczniów
 • ukierunkowywania aktywności dzieci

następujące metody:

 • aktywizujące („burza mózgów”, gry i zabawy dydaktyczne, improwizacje)
 • słowne (pogadanki, rozmowy, opowiadanie bajek, baśni, przygód, historyjek, praca z książką i czasopismem)
 • oglądowe (oglądanie filmów, bajek, programów telewizyjnych dla dzieci),
 • zajęć praktycznych (prace plastyczne i techniczne z zastosowaniem rożnych technik, zabawy konstrukcyjne)
 • zajęć ruchowych (gry i zabawy r ruchowe, zajęcia rytmiczne).
< powrót