fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Prawa i obowiązki uczniów

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

Wychowanek ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki, zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć.
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

Wychowanek jest zobowiązany do:

 • współpracy w zakresie wychowania,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia,
 • pomagania słabszym,
 • dbałości o ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,
 • poszanowania sprzętu znajdującego się w świetlicy,   
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

Nagrody wobec wychowanków

 • Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy.
 • Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane oceną wzorową z zachowania oraz drobnym upominkiem.

Konsekwencje  wobec wychowanków

 • Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
< powrót