fb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Rada rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą.
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
 • Udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły.
 • Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły,
 • Występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły.
 • Wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły.
 • Uchwalenie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian.
 • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisje Rewizyjna Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.
 • Wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
< powrót